CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,
pri ktorých možno požadovať úhradu

v  súlade  so  zákonom  č.  576/2004  Z.z.  o  zdravotnej  starostlivosti,  službách  súvisiacich  s poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych  pracovníkoch,  stavovských  organizáciách  v  zdravotníctve  a  o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  zákonom  č.  577/2004  Z.z.  o rozsahu  zdravotnej  starostlivosti  uhrádzanej  na  základe  verejného  zdravotného  poistenia  a o  úhradách  za  služby  súvisiace  s  poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  v  znení  neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú  rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

A. Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem)

1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

15 €

2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu

35 €

3. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

3 €

4. o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pred lietadlom a pod.

15 €

5. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz

15 €

6. o zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí

15 €

7. vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov,
    ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti

15 €

 

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu
(na základe platných zákonných noriem):

8.   vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

25 €

9.   periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

25 €

10. výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

25 €

11. mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

25 €

12. posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

25 €

13. preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby
      (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)

25 €

14. PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby

25 €

 

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

15. odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min.

10€

16. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod.

10€

17. odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber  neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky/

15 €

18. vyšetrenie nekapitovaného pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť

30€

19. vyšetrenie skrytého krvácania- FOB test na vlastnú žiadosť

5 €

20. EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť

10€

21. vyšetrenie hladiny krvného cukru glukomerom

2 €

22. vyšetrenie CRP z prsta

10 €

23. TK Holter (24 hod. meranie TK) na vlastnú žiadosť

10€

24. ABI vyšetrenie ciev

15€

25. návštevy v domácom prostredí

15€

 

D. Administratívne výkony

26. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

10 €

27. výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta

10 €

28. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na žiadosť občana

20 €

29. príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania /nadštandard/

30€

30. vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu

5 €

31. vystavenie PN pre EÚ

5 €

32. lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

10 €

33. čiernobiele kopírovanie zdravotnej dokumentácie – A4 jednostranne  

0.10 €

 

E. Výkony pre komerčné poisťovne

34. správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

25 €

35. bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu

15 €