CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,
pri ktorých možno požadovať úhradu

v  súlade  so  zákonom  č.  576/2004  Z.z.  o  zdravotnej  starostlivosti,  službách  súvisiacich  s poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych  pracovníkoch,  stavovských  organizáciách  v  zdravotníctve  a  o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  zákonom  č.  577/2004  Z.z.  o rozsahu  zdravotnej  starostlivosti  uhrádzanej  na  základe  verejného  zdravotného  poistenia  a o  úhradách  za  služby  súvisiace  s  poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  v  znení  neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú  rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

A. Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem)

1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

20 €

2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu

50 €

3. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

5 €

4. o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pred lietadlom a pod.

20€

5. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz

15 €

6. o zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí

15 €

7. vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov,
    ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti

20 €

 

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu
(na základe platných zákonných noriem):

8.   vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

50€

9.   periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

45€

10. výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

50 €

11. mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

45 €

12. posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

50 €

13. preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby
      (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)

50 €

14. PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby

50 €

 

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

15. odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min.

20€

16. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod.

20€

17. odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber  neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky/

20 €

18. vyšetrenie nekapitovaného pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť

35€

19. vyšetrenie skrytého krvácania- FOB test na vlastnú žiadosť

10 €

20. EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť

20€

21. vyšetrenie hladiny krvného cukru glukomerom

5 €

22. vyšetrenie CRP z prsta

10 €

23. Mikrobiologické vyšetrenie biologického materiálu na vlastnú žiadosť( výteri z konečníka, hrdla nosa)

15€

24. ABI vyšetrenie ciev na vlastnú žiadosť

20€

25. návštevy v domácom prostredí nad rámec hradenia ZP

25€


D. Administratívne výkony

26. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely( do 30 dní)

35 €

27. výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta ( do 30 dní)

35 €

28. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na žiadosť občana ( do 30 dní)

30 €

29. príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania /nadštandard/

30€

30. drobné administratívne úkony

5 €

31. vystavenie PN pre EÚ

10 €

32. lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu príplatok (do 3 dní)

20 €

33. čiernobiele kopírovanie zdravotnej dokumentácie – A4 jednostranne  

0.10 €

 

E. Výkony pre komerčné poisťovne

34. správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

35€

35. bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu

35 €